Олександр Злотник: у мене пауза у відносинах з тими, хто на боці агресії і великоруського шовінізму

http://glavred.info/kultura/oleksandr-zlotnik-u-mene-pauza-u-vidnosinah-z-timi-hto-na-boci-agresiyi-i-velikoroskogo-shovinizmu-340942.html